مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله مانیسمان چینی

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله بدون درز(مانیسمان)
½ اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

3.688.450

4.286.400

5.782.500

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
¾ اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

4.685.950

5.184.999

7.377.700

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

6.979.200

8.275.000

12.960.499

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
¼1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

3 

9.870.500

11.166.000

17.447.000

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
½1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

 رده 80

3 

11.168.000

13.160.500

21.934.500

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“2 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

13.957.400

17.447.500

29.910.000

1402.08.27

لوله بدون درز(مانیسمان)
½2 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

18.743.000

27.916.100

45.862.000

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“3 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

26.222.000

36.392.000

65.802.000

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“4 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

35.890.500

51.844.000

87.736.000

1402.08.27
لوله بدون درز(مانیسمان)
“5 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

64.805.000

71.784.999

114.655.000

1402.08.08
لوله بدون درز(مانیسمان)
“6 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

 رده 80

2 102.691.0001402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“8 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

3 

152.545.000

161.514.000

264.205.000

1402.08.08
لوله بدون درز(مانیسمان)
“10 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

2 

159.520.000

219.340.000

1402.08.27
لوله بدون درز(مانیسمان)
“12 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

3 

229.325.000

274.175.000

574.170.000

1402.08.08