مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله مانیسمان کاوه

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله بدون درز(مانیسمان)
½ اینچ
کاوه
 2   
لوله بدون درز(مانیسمان)
¾ اینچ
کاوه
رده 402 5.782.0001402.08.14
لوله بدون درز(مانیسمان)
“1 اینچ
کاوه

رده 40

رده 80

1 

8.574.000

12.961.600

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
¼1 اینچ
کاوه
رده 403 12.462.4991402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
½1 اینچ
کاوه

رده 40

رده 80

2 

13.260.900

20.937.000

1402.07.29
لوله بدون درز(مانیسمان)
“2 اینچ
کاوه

رده 40

رده30

2 

17.447.500

0

1402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
½2 اینچ
کاوه

رده 30

رده 40

رده80

3 

24.426.000

27.916.500

45.363.000

1402.09.02
لوله بدون درز(مانیسمان)
“3 اینچ
کاوه
رده 402 34.395.5901402.08.27
لوله بدون درز(مانیسمان)
“4 اینچ
کاوه
رده 402 47.357.5001402.09.05
لوله بدون درز(مانیسمان)
“5 اینچ
کاوه
     
لوله بدون درز(مانیسمان)
“6 اینچ
کاوه
     
لوله بدون درز(مانیسمان)
“8 اینچ
کاوه
     
لوله بدون درز(مانیسمان)
“10 اینچ
کاوه
     
لوله بدون درز(مانیسمان)
“12 اینچ
کاوه
     
آخرین قیمت لوله مانیسمان کاوه

 

نام سایز برند اندازه انبار واحد قیمت بروزرسانی
لوله بدون درز(مانیسمان) 1.2 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 3.4 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 1 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 1.25 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 1.5 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 2 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 2.5 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 3 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 4 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 5 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 6 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 8 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 10 کاوه
لوله بدون درز(مانیسمان) 12 کاوه