مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله گالوانیزه ساوه

نام

سایزبرندضخامتانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله گالوانیزه
½ اینچ
ساوه

2میل

2.3میل

2.5میل

3میل

30

3.938.000

4.336.290

4.785.200

00

1402.09.05
لوله گالوانیزه
¾ اینچ
ساوه

2میل

2.3میل

2.5میل

2.8میل

3میل

1 

5.184.850

6.482.200

6.460.999

0

0

1402.09.05
لوله گالوانیزه
“1 اینچ
ساوه

2میل

2.3میل

2.5میل

2.8 میل

3 میل

  

0

7.377.600

8.225.200

9.074.000

9.870.000

1402.09.05
لوله گالوانیزه
¼1 اینچ
ساوه

2میل

2.3 میل

2.5میل

2.8 میل

3میل

3 

0

9.471.700

10.418.700

12.564.000

13.459.500

1402.09.05
لوله گالوانیزه
½1 اینچ
ساوه

2.3میل

2.5 میل

2.8 میل

3میل

  

10.916.400

12.265.999

13.632.500

14.708.250

1402.08.14
لوله گالوانیزه
“2 اینچ
ساوه

2.3 میل 

2.5میل

2.8میل

3 میل 

3.3میل

3.5میل

3.8 میل 

4میل

5میل

2 

14.258.00

15.104.320

16.799.000

17.397.000

19.591.650

20.288.000

22.482.000

23.130.000

43.369.000

1402.09.05
لوله گالوانیزه
½2 اینچ
ساوه

2.3میل

2.5 میل 

2.8 میل 

3میل

3.3میل

3.5 میل

3.8میل

4میل

2 

17.746.000

18.444.000

20.387.000

22.133.500

25.622.000

26.520.000

28.714.500

28.115.400

1402.09.05
لوله گالوانیزه
“3 اینچ
ساوه

2.3میل

2.5 میل

2.8 میل

3 میل

3.8 میل

2 

20.539.000

32.429.000

25.221.000

27.912.650

32.307.000

1402.07.29
لوله گالوانیزه
“4 اینچ
ساوه

2.3میل

2.5میل

2.8 میل

3میل

3.3میل

3.5میل

3.8میل

4 میل

5 میل 

2 

26.326.100

29.660.100

31.555.300

35.842.000

37.188.500

37.985.200

39.680.000

43.170.600

51.844.500

1402.09.05
لوله گالوانیزه
“5 اینچ
ساوه

3میل

4میل

5میل

3 

41.126.000

52.043.000

70.637.000

1402.09.05
لوله گالوانیزه
“6 اینچ
ساوه

3میل

4 میل 

5 میل

6 میل 

3 

48.354.500

66.948.000

81.554.000

91.724.000

1402.09.05
لوله گالوانیزه
“8 اینچ
ساوه
0  0 
لوله گالوانیزه
“10 اینچ
ساوه
0  0 
لوله گالوانیزه
“12 اینچ
ساوه
0  0